Diskrimineringsgrunderna

Dessa sju diskrimineringsgrunder regleras i lagen. Det betyder att du är skyddad mot diskriminering som har samband med:

Etnicitet – etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg
Funktionsnedsättning – fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, t.ex. rullstolsburen, dyslexi, psykiskt sjuk
Kön – kvinna/man/transsexuell
Könsidentitet och könsuttryck – kallas också ibland för mentalt och socialt kön. Det handlar om hur en person upplever och uttrycker sitt kön, genom till exempel sitt namn eller pronomen, klädsel eller utseende. De som omfattas av diskrimineringsgrunden är personer som kan uppfattas bryta mot samhällets normer för kön, genom sitt sätt att identifiera sig, vara eller se ut.
Religion eller annan trosuppfattning – världsreligionerna, ateism eller annat som kan likställas med dessa (gäller inte politiska eller filosofiska övertygelser)
Sexuell läggning – bi/homo/heterosexuell
Ålder – din uppnådda livslängd (skyddet gäller enbart arbetslivet och vissa delar av utbildningsväsendet)