Olika typer av diskriminering

Direkt diskriminering

Innebär att man blir sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation. Det ska även finnas en koppling till någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Exempelvis:

-en gravid kvinna fick inte jobbet med hänvisning till hennes graviditet

– fick inte erbjudande om bostad med hänvisning till att personen inte var svensk

 

Indirekt diskriminering

Innebär att en bestämmelse som verkar neutral drabbar en viss grupp i samhället hårdare. Exempelvis:

– ett visst längdkrav på en tjänst (utan ett berättigat syfte).

– att inte släppa in ett visst folkslag i butiken

 

 

Instruktion att diskriminera

Innebär att en individ i ansvarsposition instruerar någon som står under dem att särbehandla en viss grupp i samhället. Vanligast i krog- och restaurangbranschen.

Trakasserier

Är ett kränkande uppträdande som har koppling till en diskrimineringsgrund. I diskrimineringslagstiftningen finns även ett skydd mot sexuella trakasserier.

Bristande tillgänglighet

Från och med 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering enligt lag. Med bristande tillgänglighet menas om en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att nödvändiga åtgärder för att det ska vara tillgängligt inte har vidtagits. Det kan till exempel handla om att det inte är möjligt att ta sig in i en lokal om en person är rullstolsburen, medan personer som inte har rullstol kan ta sig in.

Skydd mot repressalier

Repressalier är negativa konsekvenser av att anmäla diskriminering eller av att delta i utredningar som rör diskriminering. Det kan t.ex. röra att man inte får den löneförhöjning man har rätt till på jobbet eller att man inte får den vidareutbildning man blivit lovad eftersom man anmält diskriminering eller för att man varit aktiv i en diskrimineringsutredning. Detta ses i regel som väldigt allvarligt eftersom det gör att individen kan dra sig för att anmäla diskriminering.