Diskrimineringsersättning till elever som nekas stöd i skolan

DISKRIMINERINGSERSÄTTNING TILL ELEVER SOM NEKAS STÖD I SKOLAN

Det är diskriminering utifrån bristande tillgänglighet när skolor inte följer skollagens bestämmelser om stöd i skolan för elever med funktionsnedsättning. En hovrättsdom mot Malmö Stad – som nyligen fastställdes av Högsta domstolen – har bekräftat detta och det kan få stor betydelse för barn som inte får stöd och hjälp i tid. Att skolor inte ger elever med funktionsnedsättning det stöd de behöver är vanligt förekommande. Diskrimineringsbyrån Humanitas som verkar i Sörmland och Västmanland bekräftar bilden även lokalt:

Diskriminering utifrån bristande tillgänglighet i skolan är vårt vanligast förekommande ärende just nu. Samtidigt som denna typ av ärenden är överrepresenterade så finns det ett stort mörkertal då vårdnadshavare antingen inte orkar anmäla och gå igenom den process det innebär eller vågar anmäla utifrån oro att det ska drabba barnet negativt, säger Helena Dzabic, jurist på Diskrimineringsbyrån Humanitas.

Enligt Diskrimineringsbyrån Humanitas är det vanligt förekommande att skolor antingen inte vidtar åtgärder eller att de gör det men att åtgärderna och stödet inte är tillräckligt utifrån barnets behov. Det händer också att skolorna sätter in åtgärder som sedan tas bort, ibland med bristande budget som ursäkt, något som är olagligt. Detta har lett till att många vårdnadshavare känt sig tvingade att låta barnen byta skola.

Barnen har en lagstadgad rätt att skolverksamheten ska anpassa sig efter deras behov, inte tvärtom. De ansvariga måste se över sina verksamheter och prioritera efter de behov deras elever har, fortsätter Helena Dzabic.

Diskrimineringsbyrån Humanitas välkomnar domen som nu ger utökad möjlighet till upprättelse för barn som utsatts för diskriminering i skolan. Domen är framförallt också en tydlig signal att skolans huvudmän inte kan fortsätta bryta mot lagen.

Skolor begår dagligen allvarliga lagbrott när de inte ger elever med funktionsnedsättning det stöd de har rätt till. Vår förhoppning är att denna dom även kan innebära ett påtryckningsmedel för skolorna gentemot sina huvudmän. Vi vet att det finns ett stort engagemang och en god vilja hos många inom skolan angående dessa frågor. Det som behövs nu är resurser och kunskapshöjande insatser riktade till skolorna, där måste huvudmännen ta sitt ansvar och prioritera frågorna, säger Helena Dzabic.

Läs mer om domen i Dagens Nyheter och hos Malmö mot Diskriminering. Även Riksförbundet Attention har skrivit om domen.

Kontakt: Helena Dzabic, jurist Diskrimineringsbyrån Humanitas. Telefon: 072-21 22 325 E-post: helena@humanitas se