VAD INNEBÄR DISKRIMINERING?

Ordet diskriminering betyder ”behandla olika” eller ”göra åtskillnad”. Diskriminering är ett brett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. Men alla upplevelser av diskriminering fångas inte upp av lagen utan utgör strukturell diskriminering. Det kan uttrycka sig i svårigheter när du söker arbete, misstänksamma blickar i butiken eller att du blir sämre bemött på grund av till exempel din etnicitet, din religion eller ditt kön.

Den strukturella diskrimineringen sker utifrån olika maktstrukturer som påverkar normer, förväntningar och beteenden som medför konsekvenser för människor på olika sätt i samhället.

Det är ofta skillnad mellan lagens definition av diskriminering och den egna upplevelsen av diskriminering. Eftersom upplevelser av att ha blivit orättvist behandlad eller kränkt inte alltid omfattas av lagen, arbetar vi mot diskriminering med ett maktperspektiv. Lagen är ett verktyg för att motverka diskriminering. Opinionsbildning och utbildningar med fokus på normer, makt och fördomar är ett annat.

DISKRIMINERINGSLAGEN

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering. I diskrimineringslagen definieras vad som anses vara diskriminering i juridisk mening och reglerar bl.a. olika former av diskriminering, skyddade diskrimineringsgrunder och var diskrimineringsskyddet gäller.

Enligt diskrimineringslagen beskrivs diskriminering som att en individ missgynnas eller kränks och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna samt har skett inom ett samhällsområde som omfattas av diskrimineringslagen.

  • De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskrimineringsförbudet gäller inte överallt. Händelser i privatlivet är t.ex. inte skyddade av lagen. Förbudet mot diskriminering gäller bl.a. inom arbetslivet, utbildning, varor, tjänster och bostäder, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Läs mer om diskrimineringsskyddet här.

OM DU BLIVIT DISKRIMINERAD

Upplever du dig diskriminerad? Gör en anmälan genom att mejla info@humanitas.se eller ringa till 072-21 22 325. Vår rådgivningstelefon är öppen tisdag-torsdag klockan 9-15. Vi kontaktar dig så snart vi har möjlighet. Vi arbetar under tystnadslöfte. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna bistå med juridisk rådgivning och utredning av diskrimineringsärenden. Genom att fylla i formuläret skickas dina uppgifter till vår handläggare som kontaktar dig. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan ditt godkännande. Dina personuppgifter raderas när ditt ärende avslutas.