Diskrimingeringsbyrån Humanitas har med anledning av förbud mot att fasta i grundskolan publicerat en debattartikel. Vi ser allvarligt på risken för diskriminering genom beslut som begränsar barn och ungas möjlighet att uttrycka och bejaka religiösa högtider på det sätt som barnet vill.

 

Debattartikeln finns publicerad här och nedan följer texten i sin helhet:

Ramadan har nyligen inletts. För hundratusentals muslimer i Sverige är fastan ett sätt att uttrycka tacksamhet till Gud och samtidigt känna solidaritet med samhällets marginaliserade genom att avstå från föda under dygnets ljusa timmar.

På skolor och arbetsplatser runtom i Sverige har möjligheten att fasta under ramadan blivit en polariserad fråga. I Västerås förbjuder flera skolor elever i låg- och mellanstadiet att delta i fastan. För högstadieelever gäller en stark avrådan. Rektorer menar att barn inte orkar skoldagen om de fastar, även om barnen endast delvis avstår från mat.

Islamisk tradition ställer inte krav på barn att fasta, men det är inte ovanligt att minderåriga muslimer vill prova sig fram genom att avstå från vissa måltider under ramadan. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att utöva vilken religion de vill eller ingen alls. Vi ser därför allvarligt på de förbud och uppmaningar mot fasta som kommuniceras till barn och föräldrar i Västerås skolor.

Barn i grundskolan har enligt skollagen rätt till skolmat. Skolan har däremot ingen rätt att tvinga barn att äta, oavsett om barnet avstår mat på grund av religiösa skäl eller för att barnet inte är hungrigt den dagen. Om ett enskilt barn som fastar helt eller delvis inte orkar med skoldagen bör dialog ske mellan barn och föräldrar.

Vi som antidiskrimineringsbyrå har också nåtts av information om att det finns skolor i Sverige som tvingar barn att frånsäga sig rätten till skolmat för resten av månaden om de vill delta i ramadan genom att avstå somliga måltider. Den typen av repressalier riskerar att skada barnens tilltro till skolans vuxna, hindrar dem att på ett tryggt sätt utöva sin religion och innebär risker för diskriminering.

I en intervju i P4 Västmanland (21/3) berättade en rektor i Västerås att skolans uppmaning är att inga elever ska fasta under ramadan. När vi pratat med den aktuella skolans ledning fick vi veta att detta inte var menat som ett förbud, i stället ska beslut om fasta ske i dialog med vårdnadshavare. Det är dock oroväckande att ingen skriftlig information gått ut till föräldrarna om detta. Föräldrar som inte fått någon annan information än radioinslaget kanske inte vågar kontakta skolan för att ge sina barn tillåtelse att prova på fastan.

Det är dessutom djupt problematiskt att det är just ramadan som utpekats. Detta trots att människor med annan trosuppfattning också fastar. I år sammanfaller exempelvis ramadan med den kristna fastan innan påsk.

Ett av skolans viktigaste uppdrag är främja demokratiska principer och stötta barn att bli trygga samhällsmedborgare. I stället avråds och förhindras nu elever från att utöva sina demokratiska fri- och rättigheter. När skolledningar kommunicerar att fastan skadar barn i skolan ser vi en betydande risk för diskriminering. Det skapar också en onyanserad bild av vad religionsutövning är och innebär ett negativt utpekande av muslimer i Sverige.

Amélie Poletti Lundström,
Verksamhetsansvarig Diskrimineringsbyrån Humanitas

Foto: Gustaf Elfstrand