Pressmeddelande

FLER ANMÄLNINGAR OM BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET I SKOLAN

Funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet fortsätter vara de vanligaste grunderna till diskriminering i Södermanland och Västmanland, där antalet ärenden ökar. Det visar en årsrapport från Diskrimineringsbyrån Humanitas.

Sedan 2020 har antalet rapporterade fall av diskriminering relaterade till funktionsnedsättning ökat markant, en utveckling som även bekräftas av landets övriga antidiskrimineringsbyråer som tillsammans tar emot hundratals liknande fall. Likaså har Diskrimineringsombudsmannen sett en tredubbling av ärenden som gäller barn med funktionsnedsättningar i skolan under 2015–2022. Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning utgjorde 39% av de anmälningar som mottogs av Diskrimineringsbyrån Humanitas under 2023, där skolmiljön framstod som särskilt problematisk. Men man kan också se ett ökat antal anmälningar relaterat till arbetslivet.

– Vi på Diskrimineringsbyrån Humanitas kommer att fortsätta stötta personer med funktionsnedsättning i deras kamp för en tillgänglig skola och arbetsplats. Vi ser dock att en systematisk förändring måste ske där de som har ansvar för tillgängligheten i den svenska skolan och på arbetsplatser tar sitt ansvar, säger Amélie Poletti Lundström som är verksamhetsansvarig på Diskrimineringsbyrån Humanitas.

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning sprider sig även inom andra området i samhället, exempelvis inom affärs- och konsumentlivet och i kontakt med myndigheter. En stor del av de inkomna anmälningarna rörde även diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, oftast knutet till arbetslivet, myndighetsutövning och inom affärs- och konsumentlivet.

Utvecklingen visar på att det finns ett ökat behov av åtgärder för att minimera risker att utsättas för diskriminering på grund av funktionsnedsättning, men även inom de andra områdena. Inte minst har arbetsgivare och utbildningsanordnare stora brister i det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för anställda, elever och studenter.

– Vi möter arbetsgivare och utbildningsanordnare som inte känner till att de enligt diskrimineringslagen är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering, eller som inte vet på vilket sätt det förebyggande arbetet ska genomföras. Några är dem som kontaktar oss för att få utbildning och processledning i att förändra det – vilket är väldigt positivt, fortsätter Amélie Poletti Lundström.

Ärenden har under året inkommit från tio av länens totalt 19 kommuner, med en betydande koncentration till de större städerna Västerås och Eskilstuna.

För mer information:
Aws Al-Kohaili
Jurist/Informatör på Diskrimineringsbyrån Humanitas
E-post: aws@humanitas.se
Telefon: 072-21 22 325

Om Diskrimineringsbyrån Humanitas:

Diskrimineringsbyrån Humanitas är en ideell organisation som arbetar för att förebygga och bekämpa diskriminering i samhället. Genom juridisk rådgivning, utbildning och opinionsbildning strävar byrån efter att främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Diskrimineringslagens skyddsnät utgörs av de i lagen upptagna diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet och ålder.

Rådgivningen täcker ett brett spektrum av ärenden, från kortare rådgivningssamtal till mer omfattande insatser såsom medling och representation i domstol. Under 2023 har byrån bemannats av två människorättsjurister varav den juridiskt ansvarige arbetat med vår kostnadsfria rådgivning och utrett inkomna anmälningar under verksamhetsåret.

Förutom att hantera individuella ärenden, bidrar Humanitas aktivt till samhällsdebatten genom att uppmärksamma och informera om diskrimineringsfrågor.

Dessutom arbetar byrån förebyggande mot diskriminering genom återkommande utbildningsinsatser inom diskrimineringslagen, aktiva åtgärder mot diskriminering, de horisontella principerna och normer och normkritiskt tänkande på skolor, arbetsplatser och föreningar i Södermanland och Västmanland.