HÖGSTA DOMSTOLEN KLARGÖR: Uteblivet stöd i skolan är diskriminering!
Förra veckan meddelade Högsta domstolen att en skola som inte möjliggjort anpassat stöd för en elev har brutit mot diskrimineringslagen. Det är mycket ovanligt att diskrimineringsärenden tas upp av HD, och ännu mer ovanligt att det rör barns rätt till stöd. Målet har drivits av vår systerorganisation, Malmö mot diskriminering, som säger att det är positivt att Högsta domstolen särskilt trycker på barns rättigheter enligt barnkonventionen och det särskilda allvar som det innebär för ett barn att gå miste om sin rätt till utbildning när skolan inte är tillgänglig.
Detta klargörande är särskilt viktigt för att se till att alla barn med behov av stöd från skolan faktiskt får det. I Västmanland och Sörmland uppger var tionde elev med NPF-diagnos att de inte får tillräckligt med stöd, och endast 4% av eleverna utan diagnos ges det stöd de behöver. ”Det är skrämmande siffror, och därför särskilt viktigt att Högsta domstolen lyfter skolans ansvar oavsett om eleven har en diagnos eller inte” säger vår jurist, Aws Al-Kohaili.

Vi på Diskrimineringsbyrån Humanitas har under de senaste åren märkt en ökning av anmälningar på grund av bristande tillgänglighet. Det är vanligt att barn får en diagnos först i mellanstadiet eller högstadiet. Barnets behov av stöd i skolan visar sig ofta redan under de första skolåren. Efter Högsta Domstolens klargörande om lagens innebörd hoppas vi på Diskrimineringsbyrån Humanitas att elever med funktionsnedsättningar ges rätt till stöd, oavsett om barnet har en diagnos eller inte, samt att skolor i Västmanland och Sörmland tar ett större ansvar för inkludering och aktiva åtgärder mot diskriminering.