Det är med stolthet som Diskrimineringsbyrån Humanitas officiellt lanserar den nya strategin för 2023-2025. Vi har tagit fram en långsiktig inriktning som bygger på verksamhetens tre ben och rör oss mot att bli större, nå ut i hela området och inneha en samverkande funktion  vad gäller diskrimineringsfrågor.

Arbetet med strategin har pågått sen slutet av 2021 genom ett gediget arbete. Relevant forskning och rapporter har studerats. Mediebevakning, enkätundersökningar, workshops och ett rundabordssamtal med offentlig och ideell sektor i området har genomförts. Med denna informationsinsamling har vi identifierat en strategisk riktning för verksamhetens kommande tre år.

Diskrimineringsbyrån Humanitas verksamhet står stadigt på tre verksamhetsben: juridisk rådgivning, förebyggande arbete i form av utbildning- och informationsinsatser samt opinionsbildning. Detta kommer även fortsättningsvis vara grunden för verksamheten. De övergripande målen för vår treåriga strategi är att fler söker sig till vår kunskapsbaserade juridiska rådgivning, att fler efterfrågar våra riktade utbildningar till skolor och arbetsplatser samt att fler nås av vår vässade röst och samverkan inom opinionsbildning.

För att nå målen under strategiperioden är bred samverkan av yttersta vikt. Det handlar bland annat om samverkan med andra relevanta aktörer i Sörmland och Västmanland. Humanitas ingår idag i nätverk för icke-diskriminering och mänskliga rättigheter, och relationer inom dessa ska fortsatt stärkas framöver. Verksamheten behöver nå ut i hela det geografiska upptagningsområdet och även nå personer som drabbas av diskriminering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Även opinionsbildning ska vara en självklar del av verksamheten för att nå vår långsiktiga vision – ett jämlikt samhälle där alla är fria från diskriminering.

Är du intresserad av att nå denna vision tillsammans med oss? Tveka inte att söka kontakt med oss i Humanitas för samverkan kring diskrimineringsfrågor, kostnadsfri juridisk rådgivning, utbildningar för företag, myndigheter, skolor och föreningar, eller om du vill bli medlem.

Humanitas är den samverkande och pådrivande kraften mot diskriminering i Sörmland och Västmanland! Välkommen att delta i arbetet mot diskriminering och för ett jämlikt samhälle!