Pressmeddelande 16 februari 2023

MAJORITETEN AV ANMÄLNINGARNA UNDER 2022 HAR FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOM DISKRIMINERINGSGRUND

Arbetslivet och skolväsendet är de vanligaste områdena för diskriminering, och funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund står för majoriteten av anmälningarna. Det konstaterar Diskrimineringsbyrån Humanitas i sin rapport om diskriminering i Södermanland och Västmanland under 2022.

Diskrimineringsbyrån tar årligen emot ett 50-tal anmälningar om diskriminering. Under 2022 har byrån haft två människorättsjurister på plats varav den juridiskt ansvariga arbetat med vår kostnadsfria rådgivning och utrett inkommande anmälningar under hela året.

Diskrimineringslagen utgör ett skydd utifrån de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Etnisk tillhörighet har varit den vanligaste diskrimineringsgrunden sedan byrån startades 2005 och 15 år framåt. Nytt sedan 2020 är att anmälningar med funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund ökat avsevärt. Och under 2022 har över hälften av våra ärenden handlat om diskriminering utifrån funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund.

Diskrimineringsbyråns årsrapport för 2022 visar också att arbetslivet och utbildningssektorn är de i särklass vanligaste samhällsområdena för diskriminering i Södermanland och Västmanland. Under 2021 fick vi in ett stort antal ärenden som gällde bristande tillgänglighet inom skolväsendet och inom arbetslivet. Trenden bestod 2022 men med skillnaden i en ökning av anmälningar om diskriminering i kontakt med myndigheter och i myndighetsutövning.

Gällande ökningen av anmälningar om bristande tillgänglighet är det en trend som antidiskrimineringsbyråer i hela Sverige vittnar om. Vi tror också att mörkertalet av diskrimineringsfall inom alla sju diskrimineringsgrunder är stort och att mer information om individens mänskliga rättigheter fortsatt behöver spridas, säger Amélie Poletti Lundström, verksamhetsansvarig på Diskrimineringsbyrån Humanitas.

Diskrimineringsbyrån Humanitas erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till den som upplever sig diskriminerad. Dessutom arbetar byrån förebyggande mot diskriminering genom återkommande utbildningsinsatser för arbetsgivare, skolor och föreningar.

Amélie Poletti Lundström, verksamhetsansvarig

amelie@humanitas.se

072-39 42 325 / 072-212 23 25